Hipogeus de Biniai Nou

A Biniai Nou hi ha dos hipogeus funeraris construïts durant el calcolític (2100 aC). Aquests dos hipogeus tenen la particularitat de tenir una part, la cambra, excavada a la mateixa roca i l'accés o corredor construït amb lloses verticals i façana megalítica.
El jaciment de Biniai Nou té la significació especial d'haver aportat la datació absoluta més antiga de la prehistòria de Menorca (2290-2030 aC), amb unes restes humanes que, fins al dia d'avui, són les més antigues documentades.

  
 


 
Descripció detallada

El jaciment de Biniai Nou es conforma de dos hipogeus funeraris construïts cap a final del calcolític i el bronze inicial. Tots dos tenen la particularitat de tenir una part excavada a la mateixa roca o cambra, i una segona construïda amb lloses verticals o corredor.

El monument 1 té la façana lleugerament còncava amb la porta situada al centre. Aquesta porta comunica amb un corredor amb doble llosa superior. La cambra té la planta oval i una espècie de banc al lateral esquerre. Aporta la datació absoluta més antiga de la prehistòria de Menorca: 2290-2030 aC.

A uns 50 m d'aquest monument hi ha una "capada de moro" o cavitat oberta a la roca.

El monument 2 també té la façana lleugerament còncava amb porta central que comunica amb un corredor molt baix. La cambra, en aquest cas, és circular i està deteriorada pel despreniment de part del sostre, que s'ha restaurat després de l'excavació arqueològica. L' excavació va permetre concretar que s'hi van enterrar 81 individus en enterraments primaris i que quan es va produir l'ensorrament estava en ple ús. La seva utilització està definida per les datacions absolutes:

2140-1880 aC
1690-1450 aC
1530-1400 aC
1260-1000 aC

Classificació:
Hipogeus amb corredor megalític

Municipi:
Maó

Període cronològic:
Calcolític. Bronze inicial - bronze mitjà

Béns mobles:
- Gots ceràmics, punxons, radiolarita


Béns immobles:
- Dos hipogeus amb façana megalítica

 
Intervencions arqueològiques

Part del sostre de la cambra d'una de les coves es va desprendre i va ser restaurada posteriorment arran d'una excavació arqueològica executada l'any 2000.

 
Proteccions legals

Núm. BIC del Consell Insular de Menorca: 001.298
Núm. BIC del Govern dels Illes Balears: 7032-2-2-51-001906-0
Núm. BIC del Ministeri de Cultura: RI-51-0003515-00000
Núm. Decret 2563/1966, de 10 de setembre: 1870

 
Bibliografia

GÓMEZ, J.L. 2000. Memoria de excavación del Monumento nº 2 de Biniai Nou (Campañas 1997-1998). In GUERRERO, V.M. & GORNÉS, S. (coord.), Colonización humana en ambientes insulares. Interacción con el medio y adaptación cultural. Palma: Universitat de les Illes Balears: 417-432.

MARQUES, J. 2001. Biniai Nou. Estudis de prehistòria menorquina a l’abast de tothom. Revista de Menorca, 85 (2): 181-186.

PLANTALAMOR, L. & MARQUÈS, J. (coord.). 2001. Biniai Nou. El megalitisme mediterrani a Menorca. Treballs del Museu de Menorca, 24. Maó: Conselleria d’Educació i Cultura del Govern Balear.

PLANTALAMOR, L.; MARQUÈS, J. & PONS, J. 2002. Els sepulcres de Biniai Nou I i II. Dues coves amb façana megalítica (Maó-Menorca). In AA.D., Pirineus i veïns al 3r mil·lenni. XII Col·loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà (10-12 novembre 2000). Puigcerdà: Institut d’Estudis Ceretans: 527-538.

Plantalamor, L.; Anglada, M. & Ferrer, A. 2012. Els aixovars dels sepulcres col·lectius de l’illa de Menorca: elements de tradició neolítica i calcolítica i evidències de relacions amb l’exterior. In Borrell, M.; Borrell, F.; Bosch, J. & Molist, M. (eds.), Actes del Congrés Internacional Xarxes al Neolític. Circulació i intercanvi de matèries, productes i idees a la Mediterrània occidental (VII-III mil·lenni aC). Gavà / Bellaterra, 2-4/2/2011. Rubricatum 5. Gavà: Museu de Gavà: 433-440.

 
Informació pràctica

Accés:
S'hi accedeix des de la carretera general de Maó a Ciutadella. En el punt quilomètric 5, a la dreta, hi ha un camí que condueix fins a la propietat de Biniai Nou. Des d'aquí s'ha de seguir un camí, a peu, en direcció nord-oest fins a arribar al jaciment.


Aparcament:
No habilitat

Visites:
Visites concertades a través del correu electrònic info@biniainou.es

Titularitat i gestió:
Privades

 
 
 
 
Veure ruta
 
Consell Insular de Menorca Govern Illes Balears
MENORCA TALAIÒTICA - Candidata Patrimoni Mundial
Departament de Cultura i Educació - Consell insular de Menorca
Pl. Biosfera, 5 - 07703 Maó
info@menorcatalayotica.info
INICI  |  CONTACTAR  |  AVÍS LEGAL  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS